15 d’agost de 2008

EL CERIB LAMENTA LA DESIDIA EN MATERIA CULTURAL A LA COMARCA DE LA RIBAGORZA

EL CERIb-Centre d’Estudis Ribagorçans/Zentro de EstudiosRibagorzans/Centro de Estudios Ribagorzanos/Centro de EstudiosRibagorzanos, centre col·laborador del Instituto de Estudios Altoaragonesesde la Diputación Provincial de Huesca (veure www.iea.es) lamenta la desidia en materia cultural existent a la Comarca de la Ribagorza, Aquesta desidia es reflexa en que ni el president de la Comarca, D. José Franch, ni cap partit polític representat a la comarca (PSOE, PAR, PP y CHA) s’han pronunciat sobre el “Informe de cooficialiación de las lenguaspropias de la Ribagorza” presentat al març de 2008 al ens comarcal. A més a més, desprès d’una primera entrevista amb Natalia Aventín,Consellera de Cultura, analitzant la situació cultural de la Comarca, aquesta va dimitir del seu càrrec al mes d’abril, sense que fins al moment hagi ocupat la seva cartera cap representant amb el que pugui dialogar.
En aquella reunió el CERIb es va mostrar contrari a la concessió de subvecions i ala seva falta de difusió de las subvencions concedides en matèria cultural pel ens comarcal on en activitats culturals no se tenen en conte ni criteris qualitatius ni quantitatius, i a on una ronda o un duo d’una festa d’una pedania rep la mateixa quantitat que un congres d’ àmbit comarcal.
El CERIb, recorda que a las VI Jornades del CERIb realitzades a Peralta de la Sal, es va convidar als presidents o a algun representant de la Comarca de la Ribagorza i de La Llitera, sense que aquets ens públics estiguessin representats, situació que espera solucionar en properes jornades o conferències.
Aquesta crítica en matèria cultural formulada pel CERIb, es fa extensiva a la resta de corporacions municipals ribagorçanes a on primen més les festes i els menjars populars que la actividad cultural, que a la majoria de las poblacions es escassa o nul·la, aixi com que les col·laboracions amb el CERIb que son mes bé esporàdiques.
El CERIb, como a ens col·laborador de l’IEA a la Comarca de la Ribagorza espera que aquest buit actual es solventi aviat i es mostra obertr a iniciar projectes de col·laboració i dinamitació cultural tant con a ens comarcal com amb els diferents consistoris ribagorçans

EL CERIB LAMENTA LA DESIDIA EN MATERIA CULTURAL EN LA COMARCA DE LA RIBAGORZA

EL CERIb-Centre d’Estudis Ribagorçans/Zentro de EstudiosRibagorzans/Centro de Estudios Ribagorzanos/Centro de EstudiosRibagorzanos, centro colaborador del Instituto de Estudios Altoaragonesesde la Diputación Provincial de Huesca (ver www.iea.es) lamenta la desidia en materia cultural existente en la Comarca de la Ribagorza, Esta desidia se refleja en que ni el presidente de la Comarca, D. José Franch, ni ningún partido político representado en la comarca (PSOE, PAR, PP y CHA) se han pronunciado sobre el “Informe de cooficialiación de las lenguaspropias de la Ribagorza” presentado en marzo de 2008 al ente comarcal. Además, tras una primera entrevista mantenida con Natalia Aventín,Consejera de Cultura, analizando la situación cultural de la Comarca,ésta dimitió de su cargo en el mes de abril, sin que hasta la fecha haya ocupado su cartera ningún otro representante con el que poder dialogar.
En aquella reunión el CERIb se mostró contrario a la concesión de subveciones y a su falta de difusión de las subvenciones concedidas en materia cultural por el ente comarcal donde en actividades culturales no se tienen en cuenta ni criterios cualitativos ni cuantitativos, y donde una ronda o un duo de una fiesta de una pedanía recibe la misma cantidad que un congreso de ambito comarcal.
El CERIb, recuerda que en las VI Jornadas del CERIb celebradas en Peralta de la Sal, se invitó a los presidentes o a algún representante de la Comarca de la Ribagorza y de La Llitera, sin que estos entes públicos estuvieran representados, situación que espera solventar en próximas jornadas o conferencias.
Esta crítica en materia cultural formulada por el CERIb, se hace extensiva al resto de corporaciones municipales ribagorzanas donde priman más las fiestas y la comidas populares que la actividad cultural, que en la mayoría de las localidades es escasa o nula, asi como las colaboraciones con el CERIb que son más bien esporádicas.
El CERIb, como ente colaborador del IEA en la Comarca de la Ribagorza espera que este vacío actual se solvente pronto y se muestra abierto a iniciar proyectos de colaboración y dinamización cultural tanto con el ente comarcal como con los diferentes consistorios ribagorzanos.